MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Iso 9001 Minőségbiztosítás

Építészeti - statikai munkák-épületgépészeti - technológiai szerelések
 

MESTER® Kft.

A MESTER® Kft. vezetése felismerte, hogy a versenyképesség olyan vezetési módszert igényel, amely az összes tevékenységi területen a minőséget helyezi előtérbe. Ennek megfelelően megfogalmazott és deklarált a társaság minőségpolitikája, amelyből néhány gondolatot ismertetünk:

A MESTER® Kft. vezetésének alapvető célja nagy használati értéket képviselő, kifogástalan minőségű termékek tervezése, előállítása és telepítése optimális nyereségszint elérése mellett.

Termékeink minőségét minden esetben a bel- és külföldi megrendelőink igényei, a felhasználási célok, a biztonsági és környezetvédelmi előírások határozzák meg.

A kifejezett és elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés érdekében bevezettük és működtetjük az ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszert.

A rendszer hatékony működtetéséért, folyamatos fejlesztéséért a minőségügyi vezető felelős, aki rendelkezik mindazon jogosítványokkal ami szükséges a minőségi problémák megelőzéséhez, az előforduló nem megfelelőségek gyors és szakszerű kezeléséhez.

A társaság minden munkatársa megfelelően felkészült a megrendelők minőségi elvárásait folyamatosan kielégítő munkavégzésre.

A minőségbiztosítási rendszerünk és termékeink tervszerű fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése, továbbképzése biztosítja megrendelőink teljes megelégedettségét, társaságunk eredményes működését.

Minőségpolitikánk lényegét kifejező szlogenünk:

Szakmai felkészültség + folyamatos fejlesztés = MESTER® MINŐSÉG

Tervszerű, gondos előkészítő munkával, 1995-ben kidolgoztuk a minőségbiztosítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:1996 jelű szabvány követelményei szerint.

A minőségbiztosítás első szintjeként, a szabvány minden szintjére kiterjedő Minőségügyi kézikönyvben foglaltuk össze a folyamatszervezés alapelveit.

A szükséges folyamatokat, az érvényességek és a felelősségi szintek rögzítésével Minőségügyi Eljárási Utasítások tartalmazzák.

A tennivalók végrehajtásának módját és bizonylatolását Minőségügyi Munkautasítások írják elő.

A minőségbiztosítási rendszer bevezetését követően a rendszer felülvizsgálatára a TÜV Hannover KTI Kft.-t kértük fel.

A tanúsító felülvizsgálatra 1997 februárjában került sor. Az audit során a minőségbiztosítási rendszer működését megfelelőnek ítélték.

A TÜV CERT tanúsítvány előnyei a piacon már érezhetőek.

A MESTER® Kft. elkötelezte magát a minőségi munka mellett, hiszen tudja, hogy csakis Megrendelőinek teljes megelégedése esetén és Velük együtt lehet sikeres.

A minőségi munka záloga a megfelelően kialakított minőségbiztosítási rendszer, amelynek természetes előzményei voltak a korábbi években megszerzett egyéb tanúsítványok:

·öntöttvas tagos kazánjaink (ÁEEF, KERMI) minősítése;

·hulladékégető berendezéseink (MBF) minősítése, gyártási engedélyei;

·hegesztőüzem alkalmassági tanúsítvány (MBF).
 

1. A felső vezetőség felelőssége

A MESTER® Kft. ügyvezetése minőség centrikus, piacorientált, a minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelő szervezetet alakított ki és működtet. A szervezet működését rendszeresen felülvizsgálja és folyamatosan fejleszti.

A minőségpolitikai célok megvalósítása érdekében az ügyvezetés a társaság minden munkatársát kötelezi a minőségügyi előírások betartására.

Az Ügyvezetés felelős minőségbiztosítási képviselője a minőségügyi vezető, aki a vezetőség tagja és rendelkezik azzal a szervezeti függetlenséggel és hatáskörrel, amely az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez, hatékony működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges.

 

2. Minőségügyi rendszer

A MESTER®Kft. olyan dokumentált minőségügyi rendszert hozott létre és működtet, amely biztosítja az előírt minőségi követelményeknek való megfelelést.

A minőségbiztosítási rendszer részét képező Minőségügyi Eljárási Utasítások összhangban vannak a MESTER® Kft. stratégiai célkitűzéseivel, minőség­politikájával, figyelembe veszik a társaság tevékenységét és szakembereinek felkészültségét.

A Minőségügyi Eljárási Utasítások hivatkoznak azokra a Minőségügyi Munkautasításokra, amelyek az adott tevékenység végrehajtásának módszereit, technikáját írják le.

Szükség szerint minőségügyi tervek formájában dokumentáljuk az adott szerződésben vállalt kivitelezési tevékenység konkrét minőségi követelményeinek kielégítési módját, a szükséges erőforrásokat és a tevékenységi sorrendet.

 

3. A szerződés átvizsgálása

Az ajánlatkérések, megrendelések, szerződések átvizsgálása minden esetben megtörténik annak érdekében, hogy a megrendelői minőségi igények teljes mértékben kielégíthetők legyenek.

Alapvető szempontunk, hogy a megkötött szerződésekhez tartozó összes dokumentum azonosítható és nyomon követhető legyen.

 

3.A műszaki tervezés szabályozása

A MESTER® Kft.-nél a műszaki tervezés főbb területei:

Hulladékégető és füstgáztisztító rendszerek;

Hagyományos épületgépészet;

Környezeti hatástanulmányok;

Statikai, építészeti tervezések.

A be- és kimenő adatokat, a tervezési szabvány és szabályzat, módszer vagy egyéb dokumentum bázisának alapjait, az adatforgalom és a tervezés dokumentálási és ellenőrzési követelményeit, a terv-jóváhagyás és módosítás rendjét és az intézkedési jogosultságot rögzítjük.

A MESTER®Kft-nél kutatás-fejlesztési tevékenységet a hulladékégető rendszerek hatásfokának és a környezet védelmének érdekében végzünk a piac bővülése reményében, valamint a gázkazánok fejlesztését is folyamatosan szinten tartjuk.

 

4.A dokumentumok és adatok kezelése

A kivitelezési tevékenység minőségével és a minőség-biztosítási rendszer műkö­désével kapcsolatos minden dokumentumot és adatot azonosítunk, nyilván­tartunk.

A dokumentumok és adatok kezelésének megfelelő szabályozása biztosítja, hogy

az érvényes kiadások álljanak rendelkezésre a követelmények szerinti minőség eléréséhez, a minőségügyi rendszer hatékony működéséhez;

az érvénytelen példányok kivonása mind a kiadási, mind a felhasználási helyekről az érvénytelenítést követően azonnal megtörténik;

A jogszabályi előírások miatt vagy az ismeretek megőrzése céljából az érvénytelen dokumentumok egy-egy példánya megőrzésre kerül, alkalmazva az egyértelmű érvénytelenítő jelölést.

A dokumentumokban és adatokban a szükséges módosításokat annak a szervezetnek a szakembere vizsgálja felül, illetve hagyja jóvá, amely szervezet az eredeti felülvizsgálatot és jóváhagyást végezte.

 

5.Beszerzés

Társaságunk minden beszállítót és alvállalkozót (tervező, gyártó, szerelő, szakipar, anyagszállító, stb.) értékel a szerződéses követelményeknek való megfelelés szempontjából.

Az értékelés elsődleges kritériuma a potenciális partner minőségképessége. Megrendelést csak az a beszállító, illetve alvállalkozó kaphat, amelyik megfelel az értékelési kritériumoknak és szerepel a minősített beszállítók és alvállalkozók listáján.

A beszállítók és alvállalkozók teljesítéseit folyamatosan ellenőrizzük. A kapcsolatos észrevételeket dokumentáltan rögzítjük, elemezzük és értékeljük.

A megrendelő részére - megállapodás alapján - biztosított a beszerzett termék ellenőrzése mind a beszállító, illetve az alvállalkozó, mind a társaságunk telephelyén.

 

6. A megrendelő által beszállított termék kezelése

A társaság a megrendelő által a szerződés teljesítéséhez beszállított terméket szakszerűen kezeli. A kezelési tevékenység kiterjed a megrendelők által átadott tervekre, nyújtott információkra és adatszolgáltatásra jellegüknek megfelelően.

A megrendelővel kötött külön megállapodás alapján gondoskodunk a termékek szakszerű tárolásáról, megőrzéséről és karbantartásáról.

 

7. Azonosítás és nyomon követhetőség

Az alkalmazott azonosítási eljárások biztosítják a termékeknek a vonatkozó dokumentumokkal való azonosítását a kivitelezés valamennyi fázisára kiterjedően.

Az azonosításra alkalmazott jelölési módszerek összhangban állnak az adott termék tulajdonságaival, funkciójával, fontosságával és alkalmasak a minőségi állapot nyomon követhetőségének biztosítására.

 

8. Folyamatszabályozás

A Kft. főbb folyamatai:

a)Az ajánlatkészítés és szerződéskötés szakaszában kerülnek megállapításra a termék, szolgáltatás minőségi követelményei.

b)Műszaki tervezés.

c)A gyártást, szerelést és ellenőrzéstervezést az építésvezető ügyvezetők készítik el a mennyiségi, minőségi igények figyelembevételével.

d)A MESTER®Kft. a következő főbb termelési folyamatokat működteti:

·Hulladékégető és füstgáztisztító rendszerek műszaki tervezése, telepítése, üzembe helyezése;

·Öntöttvas tagos kazánok gyártása, üzembe helyezése;

·Épületgépészeti rendszerek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése

e)Az ellenőrzés tevékenysége során a Kft. ügyvezetése rendszeresen felülvizsgálja a folyamatok minőségképességét.

f)A termékminőség vagy mennyiségi jellemzők ellenőrzését és összehasonlítását az előírtakkal a minőségügyi feljegyzések tartalmazzák.

g)Csomagolás, szállítás, tárolás, állagmegőrzés.

h)A karbantartási folyamatot karbantartási tervek, karbantartási utasítások szabályozzák. A telepített gépek mellett megtalálhatók a kezelési utasítások.

 

9.Ellenőrzés és vizsgálat

Átvételi ellenőrzés és vizsgálat során gondoskodunk arról, hogy a beérkező terméket addig ne használják fel, amíg igazolásra nem kerül az előírt követelményeknek való megfelelés. Az ellenőrzéseket és vizsgálatokat szabályozó belső előírások tartalmazzák az ellenőrzési módszereket és az elfogadási kritériumokat.

A termékeket folyamatosan ellenőrizzük és vizsgáljuk a gyártás, illetve kivitelezés adott pontjain, melyet a technológia, műveleti utasítás,minőségügyi terv határoz meg.

A végellenőrzés során a rendszerezett ellenőrzési és vizsgálati feljegyzésekkel bizonyítjuk a termék minőségi paramétereinek megfelelőségét. Csak olyan termék átadása, kiszállítása lehetséges, amelynél a vonatkozó dokumentációban foglaltakat társaságunk maradéktalanul elvégezte és a kapcsolatos minőségügyi feljegyzések hiánytalanul rendelkezésre állnak.

 

10. Ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezések felügyelete

A termékek minőségi paramétereinek ellenőrzésére, mérésére megfelelő pontosságú, folyamatosan karbantartott, az előírt pontossági vizsgálatoknak alávetett ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezéseket alkalmazunk.

A kötelező hitelesítésű eszközöket az OMH kijelölt bázisán vizsgáltatjuk be.

 

11. Ellenőrzött és vizsgált állapot

Az ellenőrzött és vizsgált állapot egyértelmű jelölésével biztosítjuk annak megállapíthatóságát, hogy a szükséges ellenőrzések, vizsgálatok megtörténtek és az adott termékfázis milyen mértékben felel meg a vonatkozó követelményeknek.

 

12. A nem megfelelő termék kezelése

Biztosítjuk, hogy azon termékek, amelyek nem felelnek meg az előírt követelményeknek, ne kerüljenek további feldolgozásra, kiszállításra. A nem megfelelő termékeket azonosítjuk és lehetőség szerint elkülönítjük.

A kijavított vagy újra feldolgozott termékeket ismételt ellenőrzésnek vetjük alá a vonatkozó előírásoknak való megfelelőség szempontjából.

 

13. Helyesbítő és megelőző tevékenység

A helyesbítő és megelőző tevékenység során a nem megfelelőségek okainak kiküszöbölésével megakadályozzuk az ismételt előfordulást, lehetőség szerint megelőzzük a nem megfelelőség kialakulását.

Az alkalmazott helyesbítő és megelőző intézkedések a problémák jellegének megfelelőek és a fellépő kockázattal arányos mértékűek.

A megelőző tevékenység során a nem megfelelőségek lehetséges kiváltó okait feltárjuk és intézkedünk a nem megfelelőségek kialakulásának megelőzésére. A megelőző tevékenység fázisai megegyezhet a helyesbítő tevékenységnél ismertetett fázisokkal.

 

14. Kezelés, tárolás, csomagolás, állagmegőrzés és kiszállítás

Társaságunk gondoskodik arról, hogy a termék felhasználásig vagy kiszállításig a kezelés során megőrizze minőségét, használati alkalmasságát.

Megfelelő tároló helyeket, raktárhelyiséget biztosítunk a termékek felhasználás és kiszállítás előtti szakszerű tárolására.

A termékek raktári forgalma szabályozott és dokumentált.

A termékek tárolása során a gyártás, kivitelezés minden fázisában és végellenőrzést követően megakadályozzuk a termék károsodását vagy minőségromlását.

A termékek csomagolása és a csomagoláshoz kapcsolódó jelölési módok szabályozottak.

15. Minőségügyi feljegyzések kezelése

A minőségügyi feljegyzéseket oly módon készítjük, azonosítjuk, rendszerezzük, tároljuk és kezeljük, hogy segítségükkel könnyen és egyértelműen igazolni lehessen az előírt követelmények teljesítését, a minőségügyi rendszer hatékony működését.

A feljegyzéseket úgy tároljuk és őrizzük, hogy biztosított legyen a könnyű hozzáférhetőség, megelőzhető legyen a feljegyzések károsodása, elvesztése.

 

16. Belső minőségügyi felülvizsgálatok

A belső minőségügyi felülvizsgálatok során rendszeresen ellenőrizzük a minőségügyi rendszer alkotóelemeinek a vonatkozó utasítások szerinti működését, a működés hatásosságát.

A felülvizsgálatok végrehajtása éves audit terv alapján történik.

Az éves felülvizsgálati terv átfogja a minőségügyi rendszer összes alkotó elemét.

A felülvizsgálatokat a vizsgált szakterülettől független, az auditálás elvégzésére felkészült auditori megbízólevéllel rendelkező szakemberek végzik.

A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv tartalmazza az objektív bizonyítékokkal alátámasztott nem megfelelőségeket, azok lehetséges okait és a javasolt helyesbítő tevékenységet.

A visszaellenőrzés eredményét minden esetben dokumentáljuk.

17. Képzés

A megrendelői igények magas minőségi szintű kielégítése érdekében folyamatosan gondoskodunk a minőséget befolyásoló tevékenységet végző szakembereink célirányos képzéséről,valamint tovább-képzéséről.

Minden olyan munkakörrel kapcsolatosan, melyeknek ellátásához speciális ismeretekre van szükség, meghatároztuk a követelményeket.

A dokumentált képzési igények és követelmények alapján éves képzési tervet készítünk. A képzési rendszer alapvető eleme a minőségügyi oktatás, a minőségtudat folyamatos fejlesztése.

Az új munkatársak felvételi oktatásának része a minőségpolitika, és a minőségügyi rendszer megfelelő szintű ismertetése.

 

18. Vevőszolgálat

A vevőszolgálati tevékenység során elősegítjük termékeink szakszerű alkalmazását, biztosítjuk az esetleges megrendelői reklamációk megismétlődésének meg­akadályozását. A termékeink szakszerű használatát szabatos kezelési, használati leírásokkal, személyes tanácsadással biztosítjuk.

A megrendelői reklamációkat minden esetben körültekintően kivizsgáljuk, értékeljük. Az értékelés által feltárt hiányosságok esetén a szükséges helyesbítő intézkedéseket azonnal meghatározzuk és végrehajtjuk, bevezetésük hatékonyságát minden esetben visszaellenőrizzük.

19. Statisztikai módszerek

A termék előállítási folyamat szabályozásához, a folyamat- és a termékjellemzők ellenőrzéséhez és igazolásához célszerűen megválasztott statisztikai módszereket alkalmazunk.

Az egyes statisztikai módszerek alkalmazása dokumentált, a feladatok és felelősségek meghatározottak.